TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁCH VIỆT

CÁC CÂU HỎI SÁT HẠCH GIẤY PHÉP LÁI XE ÔTÔ VÀ MÔTÔ

 • CHỌN BÀI SÁT HẠCH
 • HƯỚNG DẪN

  Hướng dẫn dùng bàn phím

  • Câu kế:        dùng phím ↓ hoặc →
  • Câu trước:   dùng phím ↑ hoặc ←
  • Chọn câu trả lời: dùng các phím số
  • Bỏ chọn câu trả lời: nhấn lại phím số tương ứng

  Yêu cầu

  • Bộ đề dành cho Ôtô (B2) gồm 30 câu, yêu cầu đúng 26 câu, thời gian 20 phút
  • Bộ đề dành cho Ôtô (C) gồm 30 câu, yêu cầu đúng 28 câu, thời gian 20 phút
  • Bộ đề dành cho Môtô gồm 20 câu, yêu cầu đúng 16 câu, thời gian 15 phút
  • Bạn có thể kết thúc sớm hơn thời gian qui định
Web hosting by Somee.com